Recente ontwikkelingen 30%-regeling

Sinds 1 januari 2012 is de 30%-regeling (expatregeling voor ingekomen werknemers) aangescherpt. De 30%-regeling houdt onder andere in dat 30% van het loon onbelast kan worden vergoed ten behoeve van ‘extraterritoriale kosten’, gedurende een maximale periode van 8 jaar. Een van de aanscherpingen is geweest dat de ingekomen werknemer in een periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland gedurende minstens twee derde van deze periode op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland (hemelsbreed gemeten) woonachtig moest zijn geweest.

De achtergrond van het invoeren van deze 150 kilometergrens was dat deze werknemers in beperktere mate zouden worden geconfronteerd met ‘extraterritoriale kosten’ die verbonden zijn aan het werken in Nederland.

De wijzigingen in de 30%-regeling die met ingang van 1 januari 2012 zijn ingevoerd, bleken een onbedoeld effect te hebben voor ingekomen werknemers die na een periode van verblijf en tewerkstelling in Nederland onder de 30%-regeling een periode in het buitenland verblijven en na die periode weer terugkeren naar Nederland en dan door de toepassing van de grens van 150 kilometer niet meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit onbedoelde effect wordt nu met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 ongedaan gemaakt door het opnemen van aanvullende bepalingen in het op 20 december 2012 verschenen ‘Besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten’.

Met ingang van 1 januari 2013 is in dit kader een nieuw vierde lid in artikel 10e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting (UBLB) 1965 ingevoegd dat met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 regelt dat het 150 km-criterium niet geldt indien een werknemer terugkeert naar Nederland na een op een eerdere tewerkstelling in Nederland volgende periode van verblijf buiten Nederland en de eerdere tewerkstelling niet langer dan 8 jaar geleden is gestart. De tekst van dit nieuwe vierde lid is zodanig vormgegeven dat deze uitzondering ook geldt voor een werknemer die onder het overgangsrecht ter zake van artikel 10ee van het UBLB 1965 valt, dat wil zeggen een werknemer die minder dan 5 jaren voor 1 januari 2012 voor het eerst tewerkgesteld is in Nederland. Voor die situatie geldt namelijk dat die eerste tewerkstelling binnen 5 jaren voor 1 januari 2012 niet beoordeeld is op basis van de 150 kilometergrens.

Om te voorkomen dat deze werknemer slechter behandeld wordt dan de werknemer van wie de eerste tewerkstelling na 1 januari 2012 is aangevangen, is de tekst zo geformuleerd dat ook deze werknemer bij de nieuwe tewerkstelling niet hoeft te voldoen aan de genoemde voorwaarde, mits hij bij de eerdere tewerkstelling materieel aan die voorwaarde voldeed en die eerdere tewerkstelling niet eerder dan 8 jaren voor de nieuwe tewerkstelling is aangevangen.

Bron: BDO